Novas

25/11/2022 10:00:56
 • 2022

Como cada ano, o 25 de novembro atópanos reunidas para alzar a voz contra a violencia machista. Facémolo porque lonxe de avanzar cara a un mundo máis xusto, diariamente miles de mulleres seguen enfrontándose a situacións de violencia en todas as súas modalidades.

Segundo datos da ONU entre 1,5 e 3 millóns de mulleres e nenas son asasinadas cada ano en contextos de violencia de xénero, converténdose así nunha das violacións aos dereitos humanos máis estendida e devastadora. Á súa vez, estímase que o 35 % das mulleres de todo o mundo viviu situacións de violencia física e/o sexual nalgún momento da súa vida.

En España, no ano 2022 foron asasinadas 38 mulleres por violencia de xénero. Se temos en conta as cifras rexistradas desde o 2003, ano no que comezaron a elaborarse estatísticas oficiais, o número de mulleres asasinadas por violencia de xénero ascende a 1.171 mulleres. Por todas elas é que nos reunimos cada 25 de novembro a gritar: Basta de violencia machista!

Moitas veces repítese o falso mito de que as mulleres con discapacidade non corren risco de vivir violencia sexual; isto é debido a que socialmente víronse como mulleres pasivas e infantilizadas. Con todo, atendendo aos datos recollidos no Informe final de CEMUDIS, centrado no estudo para a prevención e identificación de violencia cara ás mulleres e nenas con discapacidade desde o ámbito sanitario, as mulleres con discapacidade viven un 3 % máis de violencia sexual que o resto das mulleres (6,3 % fronte ao 3,3 %). 

As mulleres e nenas con discapacidade constantemente viven situacións de violencia que afectan ás distintas contornas nos que se desenvolven; familiares, institucionais, educativos e laborais. Nos últimos tempos, co auxe do uso cotián das novas tecnoloxías da comunicación, o sexismo tamén se fai presente nesta nova esfera e maniféstase a través da violencia dixital. Esta modalidade de violencia non se atopa recoñecida de maneira uniforme en todo o territorio nacional, actualmente só Galicia e Cataluña inclúena dentro das súas leis específicas.

Debemos garantir que, na era dixital, as mulleres e nenas con discapacidade poidan sentirse seguras de navegar por internet, sen estar expostas a condutas violentas ou malos tratos, tales como: envío de ameazas ou falsas acusacións (Ciberacoso); chantaxe con fotos ou vídeos dunha persoa espida ou mantendo relacións sexuais (Sextorsion); captación de persoas para a explotación sexual en liña; envío sen consentimento de imaxes ou vídeos de índole sexual (Sexting), entre outras.

É indispensable que desde os poderes públicos se tome conciencia da gravidade destas novas modalidades de violencia que aumentan cada día. Son necesarias campañas de sensibilización respecto diso, para garantir un emprego seguro das novas tecnoloxías.

A pesar dos avances, son moitos os retos para desterrar o machismo dos diferentes ámbitos da vida. Sen dúbidas, a base dese cambio debe vir da man dunha educación en igualdade e diversidade que proporcione ferramentas para previr e actuar ante calquera forma de discriminación ou violencia.

No ámbito educativo aínda perduran elementos que reproducen e perpetúan o sexismo e as diferenzas entre os futuras persoas que formarán a nosa sociedade. Por iso, é necesaria unha proposta metodolóxica de educación en igualdade que garanta as mesmas oportunidades atendendo á enorme diversidade que ten a nosa sociedade.

Ao mesmo tempo, posto que a violencia de xénero é un delito é fundamental garantir o acceso á xustiza das mulleres e nenas con discapacidade, e para iso é necesario proporcionarlles os recursos xurídicos axeitados, así como erradicar os estereotipos nocivos, a discriminación, a falta de axustes razoables e procesuais, que poidan dar lugar a que se dubide da credibilidade das mulleres, se desestimen as súas acusacións ou queden impunes as actuacións violentas.

Por todo o anterior, ACADAR e as entidades pertencentes á Confederación Estatal de Mulleres con Discapacidade (CEMUDIS), reclamamos as seguintes medidas urxentes para avanzar cara á erradicación efectiva de calquera tipo de violencia contra as mulleres:

 • Que se realicen campañas de concienciación dirixidas a toda a poboación, orientadas a erradicar os estereotipos de xénero e as crenzas que sustentan as violencias sexuais.
 • Que se garanta o acceso á información e recursos dispoñibles en materia de prevención de violencia cara ás mulleres, empregando unha linguaxe accesible e eliminando calquera barreira.
 • Que se creen espazos seguros con perspectiva de xénero, centros e servizos de atención baseados na accesibilidade universal.
 • Que se reforce a formación a profesionais dos distintos ámbitos, para que poidan ofrecer servizos cunha adecuada calidade profesional e, á súa vez, se poida garantir a prevención e detección de situacións de violencia cara á mulleres e nenas con discapacidade.
 • Que se garantan os apoios necesarios de todo tipo ás mulleres e nenas con discapacidade, para impedir calquera tipo de violencia, e protexelas de forma adecuada.
 • Que se promovan os recursos que sexan necesarios para garantir un espazo dixital seguro no que as mulleres e nenas con discapacidade poidan navegar sen estar expostas a condutas violentas ou malos tratos.
 • Que se recoñeza á violencia dixital de maneira uniforme en todo o territorio nacional como un tipo de violencia cara ás mulleres.
 • Que se promova un sistema educativo baseado na coeducación que consolide a igualdade de oportunidades, a corresponsabilidade e a inclusión social de todas as mulleres.
 • Que se inclúan indicadores en todos os estudos e estatísticas que se poñan en marcha que permitan dar a coñecer a situación das mulleres e nenas con discapacidade que se enfrontan a situacións de violencia en todas as súas modalidades.
 • Que se garanta durante todo o proceso, o acceso á xustiza ás mulleres e nenas que viviron situacións de violencia machista.
 • Que poidamos informar e formar ás mulleres e nenas con discapacidade sobre os seus dereitos básicos e os recursos dispoñibles de que poidan dispoñer para apoderalas para previr posibles situacións de violencia e tamén para poder enfrontalas. 

#VivaseCeibes

Basta xa de violencia machista!