Privacidade

Política de Privacidade.

Toda a información recollida no website www.acadar.org é totalmente anónima e o seu uso é, sobre todo, para labores de marketing e de estatísticas tecnolóxicas.

 

Tratamento dos datos de carácter persoal.

A Asociación de mulleres con discapacidade de Galicia (ACADAR) é unha entidade sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública con domicilio en Rúa Dublín nº 3 baixos – Santiago de Compostela (A Coruña), con CIF nº G70223417, correo electrónico info@acadar.org e teléfono 674 073 092 – 674 139 837.

De acordo coa normativa vixente en materia de Protección de Datos así como en materia de servizos de sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario acepta que os datos persoais aportados a través do website www.acadar.org, ou calquera outro, a ACADAR sexan incorporados aos arquivos de titularidade da mesma empresa, coa finalidade dunha prestación de servizos adecuada de cara aos nosos usuarios, para fins internos de ACADAR e para manter informados aos nosos usuarios. En caso de comunicacións comerciais, o usuario presta o seu consentimento para o envío de información comercial a través de Internet.

ACADAR comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e o do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose ACADAR o dereito a excluír os servizos rexistrados a todo usuario que facilitara datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en dereito.

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, mediante petición escrita dirixida a ACADAR, en Rúa Dublín nº 3 baixos, 15707 – Santiago de Compostela (A Coruña).

 

Formulario de Contactos.

De conformidade co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os datos persoais que nos facilite mediante o uso dos formularios sitos na páxina web, serán incorporados nun ficheiro titularidade da Asociación ACADAR, coa finalidade de xestionar a súa solicitude e enviarlle información máis detallada. Así mesmo, ACADAR infórmalle da posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito ao enderezo Rúa Dublín nº 3 baixos, 15707 - Santiago de Compostela (A Coruña), ou por correo electrónico á dirección info@acadar.org. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede comprométese a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

De acordo co que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitamos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.

 

Cláusula de información a persoas socias sobre a protección de datos.

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos, serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de Asociación de mulleres con discapacidade de Galicia, ACADAR, con CIF G70223417 e domicilio social sito en Rúa Dublín, nº 3 baixos, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña).

A finalidade do tratamento é xestionar as condicións de ser unha persoa asociada e/ou beneficiaria da entidade e/ou dos programas e actividades que desenvolve ACADAR, así como coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. Incluirase o tratamento de datos con fins estatísticos e sempre salvagardando os seus dereitos, liberdades e a confidencialidade.

En cumprimento coa normativa vixente, Asociación de mulleres con discapacidade de Galicia, ACADAR, informa que os datos que nos aporta serán conservados durante o período legalmente establecido, e mentres non medie comunicación expresa en contrario remitida por vostede, así como atendendo as indicacións recollidas nos estatutos vixentes.

Coa presente cláusula queda informada de que os seus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos e caixas, administracións públicas e a todas aquelas entidades coas que sexa necesaria a comunicación, co obxectivo de cumprir a finalidade indicada así como para cumprir calquera outra obriga de tipo legal e/ou derivada da prestación de servizos por parte de ACADAR. Adicionalmente infórmase que será necesario o tratamento dos datos especiais que nos facilite.

Mentres non nos comunique o contrario entenderemos que os seus datos non foron modificados, e que se compromete a notificarnos calquera variación, así como que contamos co seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas. O feito de non facilitar os datos ás entidades mencionadas implica que non se poida cumprir coas finalidades mencionadas con anterioridade.

A súa vez, informámoslle que pode contactar coa persoa responsable de protección de datos e/ou Delegado de protección de ACADAR , dirixíndose por escrito á dirección de correo coordinacion@acadar.org ou ao teléfono 674073092. 

A Asociación de mulleres con discapacidade de Galicia, ACADAR, informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que a Asociación de mulleres con discapacidade de Galicia, ACADAR, comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos, podendo solicitar a actualización dos mesmos de xeito periódico cando sexa preciso, ou ben, sexa comunicado por vostede.

De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico coordinacion@acadar.org. Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.